Dit jaar nog boetevrij aflossen? Start ruim voor 1 december!

Bij vrijwel elke hypothecaire lening is het mogelijk om jaarlijks zonder boete een deel van de lening af te lossen. Wilt u dit jaar nog van deze mogelijkheid gebruik maken, zorg dan dat dit ruim voor 1 december a.s. is geregeld.

Lening vervroegd aflossen
Een hypotheek wordt vaak voor een lange periode aangegaan. Bijvoorbeeld voor 20 of 30 jaar. In het algemeen is het de bedoeling dat op het eind van deze periode de lening is of wordt afgelost. In vrijwel alle hypotheekovereenkomsten staat een bepaling die de consument het recht geeft om jaarlijks een (extra) bedrag af te lossen zonder dat de consument hierover een boete hoeft te betalen. In veel gevallen mag maximaal 10% van de hypotheeksom jaarlijks zonder boete (extra) worden afgelost. Sommige geldverstrekkers kennen zelfs de mogelijkheid om zonder boete jaarlijks 20% af te lossen en bij een enkeling, mits uit eigen middelen zelfs onbeperkt boetevrij aflossen!

Waarom een boete?
Wanneer u bij een bank geld wilt lenen voor een hypotheek, maakt u hierbij een afspraak over de rente die u over deze lening gaat betalen. U kunt bijvoorbeeld besluiten de rente voor de komende 20 jaar vast te zetten. Dit geeft u de zekerheid dat u gedurende deze 20 jaar niet wordt geconfronteerd met een hogere hypotheekrente. De bank zelf leent dit geld ook weer. Omdat de bank de zekerheid heeft dat u de afgesproken rente gedurende 20 jaar gaat betalen, kan de bank met de partij van wie zij het geld leent ook afspreken dat zij over deze hele periode een bepaalde rente zal ontvangen. Het verschil in de hoogte van de rente die de bank met u afspreekt en de rente die de bank betaalt, is het rendement van de bank.

Als bijvoorbeeld na 10 jaar de rente in de markt is gedaald, kan het voor u aantrekkelijk zijn om uw lening vervroegd af te lossen door een nieuwe lening aan te gaan. De nieuwe lening kent dan een (veel) lagere rente. Met het geleende geld lost u dan de hypotheek met de hoge rente af. Voor u is dit een voordeel. Maar voor de bank een nadeel, want de bank moet gewoon over de volle looptijd de rente blijven betalen die is afgesproken met de partij van wie de bank het geld heeft geleend. In plaats van de 20 jaar waarop de bank rekende, krijgt de bank van u maar 10 jaar de hoge rente. Dat is dus een verlies voor de bank!

In dit voorbeeld is afgesproken dat er een bepaald rentepercentage voor 20 jaar zal gelden. Het is uw wens om deze afspraak te wijziging. De bank hoeft hieraan alleen mee te werken indien u de werkelijke schade die de bank hierdoor oploopt, vergoedt.

Zonder boete toch aflossen
In de hypotheekvoorwaarden zijn vaak meerdere situaties genoemd waarbij de lening toch in een keer zonder boete mag worden afgelost. Bijvoorbeeld bij verkoop van de woning.

Daarnaast bepalen vrijwel alle hypotheekvoorwaarden dat de consument zonder boete jaarlijks een bepaald percentage van de hoofdsom mag aflossen. In de meeste gevallen is dit 10% van de hoofdsom.

Altijd advies vragen
Door een erfenis, verkoop van goederen of besparingen kan er een situatie ontstaan waarbij u extra financiële middelen heeft om vervroegd een deel van uw hypotheek af te lossen. Ons advies is om, voordat u hiertoe overgaat, altijd ons advies te vragen. Vervroegde aflossing heeft namelijk allerlei fiscale consequenties. Wellicht kunnen er met (een deel van) de liquiditeiten andere vormen van vermogensopbouw plaatsvinden die een beter rendement geven dan de vervroegde aflossing van de hypotheek. Bijvoorbeeld ten behoeve van uw pensioen.

Toch aflossen? Let dan goed op de termijnen
Veel geldverstrekkers stellen bepaalde eisen aan de wijze waarop vrijwillige aflossing kan plaatsvinden. Vaak moet deze vooraf worden aangekondigd en wordt de verlaging pas enkele weken later doorgevoerd. Wilt u om fiscale redenen een vervroegde aflossing doen, waarbij de hypotheek op 31 december 2018 is aangepast aan de door u gedane aflossing, dan zult u dit vaak al in november met de geldverstrekker moeten regelen. Per geldverstrekker verschilt de regeling die bij vervroegde aflossing gevolgd moet worden. Ons kantoor kent de regelingen van de verschillende geldverstrekkers. Wilt u dit jaar nog gebruik maken van uw recht om een deel van uw hypothecaire geldlening vervroegd af te lossen? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen u hierover dan graag adviseren.